Doręczenia pism procesowych po nowelizacji

Z cyklu informacji na temat najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, poniżej omawiamy zmiany w zakresie sposobów doręczenia pism procesowych (Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2019 r. poz. 1469).

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej doprecyzowano, iż pisma procesowe i orzeczenia doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji (a nie adres głównego czy dodatkowego miejsca prowadzenia działalności), chyba że przedsiębiorca w trakcie postępowania sądowego wskazał inny adres do doręczeń.

W przypadku trudności z doręczeniem pism pozwanemu, nadal obowiązywać będzie fikcja doręczenia, ale wprowadzono w tym zakresie bardzo istotną zmianę w odniesieniu do doręczenia pozwanemu odpisu pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw. W sytuacji, gdy pozwany, pomimo powtórnego awizowania przesyłki, takiej korespondencji nie odbierze, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w przepisach o doręczeniach i nie mają zastosowania przepisy przewidujące skutek doręczenia, sąd zawiadomi o tym powoda, przesyłając mu odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. 

Powód będzie miał dwa miesiące od dnia doręczenia mu powyższego zobowiązania, aby złożyć do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo wskazać sądowi aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu sąd będzie mógł zawiesić postępowanie. Zatem powód będzie musiał wykazać się aktywnością w ustalaniu aktualnego adresu pozwanego, a dodatkowo liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z doręczaniem pism za pośrednictwem komornika. 

Co do samych kosztów, to wejdzie w życie zmiana art.  41 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, który będzie wyróżniał dwa rodzaje opłat:

  1. opłatę stałą od wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w wysokości 60 złotych, przy czym opłata ta będzie pobierana za doręczenie oznaczonego pisma na jeden adres, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia;
  2. opłatę stałą od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego w wysokości 40 złotych.

Jest to zmiana dość kontrowersyjna, która z pewnością utrudni dochodzenie roszczeń, nie tylko z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, ale także ryzyko zawieszenia postępowania i przedłużenia samego postępowania sądowego.

Na marginesie warto wspomnieć, że dodano także przepis, który ustanawia nowy sposób doręczania pism procesowych między profesjonalnymi pełnomocnikami, określany jako doręczenie elektroniczne. Zgodnie z treścią wprowadzanego przepisu, pisma procesowe z załącznikami (z wyłączeniem określonej kategorii takich pism) adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio wyłącznie w postaci elektronicznej, jeżeli złożą sądowi zgodne oświadczenia odpowiedniej treści i podadzą do wiadomości sądu używane do tego dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Co istotne, oświadczenia takie nie podlegają odwołaniu, a zastrzeżenia warunku lub terminu (np. informacje o urlopie uniemożliwiającym odbieranie korespondencji) uważa się za nieistniejące. Jedynie na zgodny wniosek stron lub w innych uzasadnionych przypadkach sąd zarządza odstąpienie od takiego sposobu doręczania.  Możliwość doręczania pism procesowych w toku postępowania między profesjonalnymi pełnomocnikami bez pośrednictwa sądu w postaci elektronicznej wymagać będzie jednak współpracy pełnomocników obu stron.

 

Autor: Justyna Bartnik

Poprzedni post

Następny post