Sytuacja pracowników i pracodawców zgodnie ze Specustawą dotyczącą Coronawirusa (COVID-19)

 

W związku z wejściem w życie w dniu 8 marca br. tzw. Specustawy, dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, warto zapoznać się z najważniejszymi rozwiązaniami z obszaru prawa pracy wynikającymi z tej ustawy.

Praca zdalna

Zgodnie ze Specustawą pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonywania pracy zdalnie na czas określony, w trybie polecenia, przy czym decyzja pracodawcy nie musi być poprzedzona wnioskiem pracownika.

Z drugiej strony, pracownik nie może domagać się zlecenia mu przez pracodawcę pracy zdalnej.

Usprawiedliwiona nieobecność w celu opieki nad dzieckiem do lat 8

Warto wyjaśnić, że podstawą usprawiedliwionej nieobecności pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 8 jest samo oświadczenie pracownika, w którym pracownik potwierdzi zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez niego takiej opieki z powodu, odpowiednio, nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Możliwość taką przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. dotyczące sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i to w tym rozporządzeniu przewidziano, że takie usprawiedliwienie jest dopuszczalne w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8.

Zasiłek opiekuńczy

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi warunków uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego gwarantowanego w art. 4 Specustawy, wyjaśniamy, że warunkiem do uzyskania przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidzianego w art. 4 ust. 1 Specustawy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do których dziecko uczęszcza, zostały zamknięte z powodu COVID-19;
  • rodzic/opiekun prawny sprawował w tym czasie osobistą opiekę nad dzieckiem;
  • rodzic/opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Zgodnie z podaną przez ZUS informacją, na chwilę obecną możliwe jest uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego jedynie za okres od 12 do 25 marca 2020 r., ponieważ w tym okresie ww. placówki będą zamknięte.

Wymiar przysługującego zasiłku będzie zależny od okresu zadeklarowanego
w oświadczeniu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej ZUS i będzie wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru tego zasiłku.

Kolejnym warunkiem uzyskania dodatkowego zasiłku jest spełnienie obowiązku informacyjnego o pobieraniu zasiłku względem pracodawcy, w przypadku pracowników oraz zleceniobiorców, oraz bezpośrednio względem ZUS – w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą. Informację pracodawcy/ZUS będzie można przekazać
w dowolnym momencie, jednakże należy wziąć pod uwagę, że bez spełnienia ww. warunku nie będzie możliwa wypłata zasiłku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany będzie rodzicowi/opiekunowi za każdy dzień sprawowania opieki w ramach 14-dniowego limitu.  Ponadto ww. okres 14 dni, w czasie których przysługuje zasiłek przypada obojgu rodzicom/opiekunom łącznie i nie jest zależny od liczby dzieci, nad którymi konieczne jest sprawowanie opieki, co oznacza, że nie może być pobierany jednocześnie przez obydwoje rodziców, tylko przez jednego z nich lub zamiennie, tj. w różnych okresach przez każdego z nich.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie stanowił obciążenia dla pracodawców, bowiem zasiłek ten finalnie wypłacany będzie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak podkreślił ZUS, nawet w przypadku, w którym pracodawca zobowiązany będzie wypłacić zasiłek,
to ww. kwoty rozliczyć będzie mógł z ZUS.

Co istotne, okres otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie się wliczał do podstawowego 60-dniowego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego przysługującego
z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 oraz nad chorym dzieckiem do lat 14.

 

Bartosz Jankowski

Senior Associate

Monika Łazarowicz

Junior Associate

 

 

 

 

Poprzedni post

Następny post