Co z najmami powierzchni handlowych ?

Co z najmami powierzchni handlowych 1 ?

 

Utrzymuje się niepewność w sprawie zasad najmu powierzchni handlowych. Najemcy wysyłają pisma, większość właścicieli lokali zwleka z decyzją, czekając na rozwiązanie ustawowe. Rząd na razie pod lupę wziął tylko los najemców w centrach handlowych.
W pierwotnym projekcie rządowym ustawy była mowa o 90-procentowej obniżce czynszu, natomiast ustawa przyjęta przez Sejm przewiduje „okresowe wygaśnięcie” umów, na czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. Zarówno konstrukcja, jak i zapisy ustawy są ewidentnie niedopracowane, co sprawia, że otwiera się pole do różnych jej interpretacji. Nie czekając jednak na ewentualne poprawki Senatu, nie mówiąc o możliwej nowelizacji, proponujemy najemcom i zarządcom/właścicielom partnerskie rozmowy na temat zawieszenia czynszu na czas zamknięcia sklepów w oparciu o art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego. Podstawą stosowania tego przepisu jest zaistniały okresowo brak wzajemności świadczeń.

Bożena Morawska

Art. 15ze ustawy uchwalonej przez Sejm 28 marca 2020 r.:

  1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).
  2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.
  3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia zniesienia zakazu.
  4. Postanowienia ust. 1–3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

1 Stan na 28 marca 2020 r.

Poprzedni post

Następny post