Nowe prawo o aktach stanu cywilnego

1 marca 2015 r. weszło w życie nowe Prawo o aktach stanu cywilnego, zastępując ustawę z 1986 r. i wprowadzając szereg kluczowych zmian i nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich to: – informatyzacja rejestru aktów stanu cywilnego; – możliwość nadania dziecku imion obcych (art. 59 ustawy); – dopuszczenie zawierania związków małżeńskich poza siedzibą urzędu stanu cywilnego (art. 85 ustawy) odpisy aktów Na mocy przepisów nowej ustawy od bieżącego roku wszystkie akty stanu cywilnego (akty urodzeń, małżeństw zgonów) mają być już rejestrowane za pomocą systemu teleinformatycznego. Takie rozwiązanie niesie za sobą wielorakie korzyści, z których najważniejszą dla obywatela wydaje się być możliwość otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego w tradycyjnej papierowej formie w dowolnym USC na terytorium Polski, bez względu na to, gdzie jest on przechowywany. Informatyzacja rejestru aktów stanu cywilnego umożliwi także otrzymywanie odpisów aktów w formie elektronicznej. Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Katalog osób uprawnionych do otrzymywania odpisów i zaświadczeń z rejestru aktów stanu cywilnego obejmuje: osobę, której akt dotyczy, lub jej małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, przedstawiciela ustawowego, opiekuna, osobę, która wykaże w tym interes prawny, sądy, prokuratorów, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Akty stanu cywilnego wydane za czasów obowiązywania starej ustawy również będą wprowadzane do systemu teleinformatycznego przy okazji dokonywania ich zmian czy też wydawania ich odpisów. obco brzmiące imiona Nowe Prawo o aktach stanu cywilnego idzie także naprzeciw wszystkim tym, którzy chcieliby nadać swemu dziecku imię spoza katalogu typowo polskich imion. Mianowicie, bez względu na obywatelstwo i narodowość rodziców dziecka wybrane dla niego imię może być imieniem obcym, o ile nie ma charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego i nie jest zapisane w formie zdrobniałej. ślub poza urzędem Ostatnia z opisywanych zmian to kolejny przejaw unowocześniania polskich struktur administracyjnych i otwierania się na zachodnie trendy. Na wniosek nupturientów możliwe będzie wstąpienie w związek małżeński poza siedzibą urzędu cywilnego, o ile wskazane we wniosku miejsce znajduje się w okręgu rejestracji stanu cywilnego i zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia, a także bezpieczeństwo osób obecnych na uroczystości. Chęć skorzystania z takiego rozwiązania wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł, jednakże zaślubiny ze słoneczną plażą czy ukwieconym ogrodem w tle zdają się być bezcenne Autor: Izabela Janiszewska

Poprzedni post

Następny post