Tarcza Finansowa wsparcie przedsiębiorców

TARCZA FINANSOWA PFR

Realizację programu „Tarczy Finansowej” powierzono Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR). Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej możliwe jest już składanie wniosków on-line o wsparcie finansowe za pośrednictwem niektórych banków. Wsparcie pochodzi z obligacji emitowanych przez PFR, a obligacje kupują… tak, te same banki, które obsługują program PFR, np. PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas. Równolegle zaostrzane są kryteria dla kredytów bankowych.

W ramach Tarczy PFR oferuje wsparcie dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw (dla jasności: z wyjątkiem tzw. samozatrudnionych), w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń i częściowo bezzwrotnych subwencji, na łączną kwotę 100 mld PLN, z czego dla:

 1. mikroprzedsiębiorców – łączna wartość projektu 25 mld PLN
 2. małych i średnich przedsiębiorców – łączna wartość projektu 50 mld PLN
 3. dużych przedsiębiorców – łączna wartość projektu 25 mld PLN

Komisja wymusiła usunięcie kryterium, aby beneficjent rzeczywisty miał siedzibę w Polsce, dlatego Tarcza jest dostępna także dla spółek z kapitałem zagranicznym.

Na razie możliwe jest składanie wniosków jedynie przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, tj. takich którzy zatrudniają od 1 do 249 pracowników (tj. osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę), przy czym w przypadku:

 1. mikro przedsiębiorców – takich, którzy zatrudniają od 1 do 9 pracowników
  (z wyłączeniem właściciela)
  , o ile ich roczny obrót lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza równowartości w PLN kwoty 2 mln EUR;
 2. MŚP – takich, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), o ile roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył równowartości w PLN 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła równowartości w PLN 43.000.000 EUR.

Uwaga: Dla ustalenia czy dany podmiot kwalifikuje się do uzyskania pomocy z PFR za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Mikrofirmy i MŚP mogą skorzystać ze wsparcia, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

 • zanotowały spadek przychodów o co najmniej 25% po 1 lutego 2020 r.
  w ujęciu miesiąc do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca w roku poprzednim
 • nie znajdują się w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji
 • posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • są zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (KRS albo CIDG)
 • główny beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych
 • prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • nie zalegają z płatnościami podatków i składek ZUS
 • złożą wniosek o udzielenie subwencji finansowej, w tym za pośrednictwem banku
  i zawrą z PFR umowę
 • udzielenie wsparcia może wymagać ustanowienia zabezpieczeń.

Uwaga: ze wsparcia oferowanego przez PFR nie mogą skorzystać jednoosobowi przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników (tzw. samozatrudnieni).

Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów bieżących (z wyłączeniem rozliczeń z podmiotami powiązanymi
  i dokonywania tzw. akwizycji, czyli fuzji i przejęć)
 • spłatę kredytów (max. 25% subwencji na przedterminową spłatę kredytów)

Szczegółowe warunki wykorzystania finansowania ma określać umowa zawarta przez PFR z beneficjentem pomocy.

W przypadku mikroprzedsiębiorców:

 • wysokość finansowania będzie zależna od stopnia spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty/osób na umowach cywilnoprawnych zgłoszonych do ZUS, i będzie wynosić maksymalnie 324 tys. zł subwencja będzie podlegała zwrotowi w całości, jeśli przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności w ciągu 12 miesięcy od otrzymania finansowania
 • subwencja będzie podlegała częściowemu zwrotowi w zależności od utrzymania liczby miejsc pracy w ciągu 12 miesięcy od otrzymania finansowania; minimalna wysokość zwrotu będzie wynosić 25% otrzymanych środków
 • zwrot będzie następować w 24 równych ratach począwszy od 13 miesiąca od otrzymania środków

W przypadku MŚP:

 • wysokość finansowania będzie zależna od spadku przychodów i wynosić będzie odpowiednio 4%, 6% lub 8% przychodów za rok obrotowy 2019, o ile spadek przychodów wyniesie odpowiednio więcej niż 25%, 50% i 75%
 • maksymalny przychód do kalkulacji kwoty subwencji będzie wynosić 225 mln PLN
 • subwencja będzie podlegała zwrotowi w całości, jeśli przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności w ciągu 12 miesięcy od otrzymania finansowania
 • subwencja będzie podlegała częściowemu zwrotowi w zależności o utrzymania liczby miejsc pracy w ciągu 12 miesięcy od otrzymania finansowania oraz wysokości straty gotówkowej ze skumulowanej sprzedaży; minimalna wysokość zwrotu będzie wynosić 25% otrzymanych środków

 

Bartosz Jankowski

radca prawny

Adam Morawski

radca prawny

 

Poprzedni post

Następny post