Terminy: przesunięte, wydłużone – co zmienia tarcza antykryzysowa

Wersja PDF do wydruku.

Specustawa z dnia 31 marca 2020 r., zwana potocznie „tarczą antykryzysową” („Specustawa”) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.[1] („Rozporządzenie”) wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie terminów istotnych w życiu każdego obywatela oraz przedsiębiorcy. Przedstawiamy najważniejsze z nich.
 

 1. Termin na złożenie rocznych zeznań podatkowych PIT oraz zapłaty podatku z tego tytułu
  Planowo termin na złożenie rocznego zeznania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 upływa w dniu 30 kwietnia 2020 r. Zgodnie ze Specustawą, złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku od osób fizycznych możliwe będzie w późniejszym terminie, tj. do dnia 31 maja 2020 r., przy czym ustawodawca zastosował konstrukcję automatycznego czynnego żalu, skutkującą niewszczynaniem lub umorzeniem wszczętego postępowania, w przypadku gdy zeznanie zostanie złożone po dniu 30 kwietnia 2020 r.

 2. Termin na przekazanie drogą elektroniczną sprawozdań finansowych za 2019 r. przez podatników PIT
  Zgodnie z Rozporządzeniem podatnicy będący osobami fizycznymi i prowadzący księgi rachunkowe, na podstawie ustawy o rachunkowości obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, mogą przekazać to sprawozdanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do dnia 31 lipca 2020 r.

 3. Termin na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2019 r.
  Rozporządzenie wydłuża także o trzy miesiące termin wynikający z ustawy o rachunkowości na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki, przez podmioty zobowiązane do złożenia takich sprawozdań za rok 2019. Powyższe oznacza, że sporządzenie sprawozdań może nastąpić do 30 czerwca 2020 r., a ich zatwierdzenie do 30 września 2020 r. W przypadku jednostek do których stosuje się przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przedłużenie powyższych terminów następuje jedynie o 2 miesiące.

  UWAGA! Specustawa i Rozporządzenie dokonują przesunięcia terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych wynikającego jedynie z ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że nie uległy zmianie terminy zatwierdzenia tych sprawozdań wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że zwyczajne zgromadzenie wspólników (w przypadku spółki z o.o.) oraz zwyczajne walne zgromadzenie (w przypadku spółki akcyjnej) winno odbyć się standardowo, czyli w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego i ich przedmiotem – oprócz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy – powinny być także inne kwestie wynikające z przepisów Ksh (np. udzielenie absolutorium członkom organów spółki).

 4. Termin składania deklaracji CIT – 8 za 2019 r.
  Przedsiębiorcy zyskali więcej czasu na rozliczenie CIT-8 za 2019 r., a dokładnie za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., oraz na zapłatę podatku dochodowego. Termin ten został przesunięty Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na dzień 31 maja 2020 r. W dwóch innych przypadkach termin złożenia zeznania CIT-8 został wydłużony do dnia 31 lipca 2020 r. Zmiana ta dotyczy podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku oraz podatników, których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych przez nich w 2019 r.

 5. Termin do wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  Standardowo interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydawana jest w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez organ podatkowy. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r., ww. termin ulega wydłużeniu o kolejne 3 mies

 6. Termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych
  Termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzonego w formie elektronicznej, został wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 13 lipca 2020 r. UWAGA! Nowy termin obowiązuje jedynie w stosunku do spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. Podmioty wpisane po tej dacie obligowane są zgłosić dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 7. Termin na uiszczenie opłaty rocznej od użytkowania wieczystego za rok 2020
  Specustawa precyzuje, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 należy uiścić w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., przy czym termin ten może zostać wydłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

 8. Termin na uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  Zgodnie ze Specustawą opłatę za 2020 rok należy wnieść do dnia 30 czerwca 2020 r.

 9. Nowe terminy utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
  Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (zgodnie ze stanem na dzień 30 czerwca 2019 r.) zobligowane były do zawarcia umowy o zarządzenie PPK najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz umowy o prowadzenie PPK do dnia 11 maja 2020. Zgodnie ze zmianami przewidzianymi w Specustawie, terminy te zostały przesunięte, odpowiednio, na dzień 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r.

 10. Zawieszenie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego 
  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ramach Specustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID‑19, a więc od dnia 14 marca 2020 r., bieg niektórych terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Powyższe dotyczyć będzie wyłącznie terminów:
  1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  3. przedawnienia,
  4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

  Jednak powyższe zawieszenie biegu terminów nie będzie miało zastosowania do spraw pilnych, tj. spraw, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpoznania przez sąd oraz spraw dotyczących wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.
  Warto podkreślić, że pomimo zawieszenia biegu terminu lub nierozpoczęcia jego biegu, dokonanie czynności w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku pozostaje skuteczne.

  UWAGA! Specustawa nie przewidziała zawieszenia biegu terminów prawa cywilnego materialnego, mimo, że takie rozwiązanie proponowane było na etapie projektowania.

 11. Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych
  Ponadto, Specustawa przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID‑19 (tj. od dnia 14 marca 2020 r.) bieg terminów procesowych (tj. terminów proceduralnych wynikających z przepisów prawa, np. do wniesienia apelacji, sprzeciwu albo zarzutów od nakazu zapłaty, skargi na czynności komornika) i sądowych (tzn. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego, np. na ustosunkowanie się do pisma procesowego przeciwnika, uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Dotyczy to: postępowań sądowych (w tym sądowoadministracyjnych), egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, postępowań i kontroli przewidzianych w Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych, postępowań o wydanie decyzji o pozostawieniu nazwy domeny internetowej wykorzystywanej do urządzenia gier hazardowych (przewidzianych w ustawie o grach hazardowych) oraz innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw.

  UWAGA! W niektórych przypadkach sąd lub organ może zażądać od strony, uczestnika postępowania, kontrolowanego i ich kontrahenta wykonania danej czynności, np. ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony/kontrolowanego bądź ryzyko powstania niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia albo poważną szkodę. Należy pamiętać, że zawieszenie biegu terminów lub brak rozpoczęcia ich biegu dotyczy także terminów mających zastosowanie do organów administracji, tj.:
  1. terminu na milczące załatwienie sprawy (np. wniesienie sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany w przypadku złożenia zgłoszenia budowy na podstawie ustawy Prawo budowlane)
  2. terminu wydania decyzji albo innego rozstrzygnięcia w innej sprawie, co uprawnia stronę do podjęcia określonego działania lub dokonania czynności albo wpływa na zakres jej praw i obowiązków
  3. terminu na wydanie indywidualnej interpretacji lub stanowiska przez organ administracji, za wyjątkiem interpretacji podatkowej.

  Ponadto w okresie epidemii/zagrożenia epidemiologicznego nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, za wyjątkiem enumeratywnie wymienionych spraw pilnych. W związku z powyższym, niestety należy się liczyć z istotnym wydłużeniem większości postępowań sądowych oraz administracyjnych z powodu Covid-19. Monika Łazarowicz Bartosz Jankowski [1] rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.[1] w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Poprzedni post

Następny post